Dünya Borsaları

İstatistikler

Üyeler : 8
İçerik : 410
Web Bağlantıları : 29
İçerik Tıklama Görünümü : 1965102
Your IP: 54.81.117.119

Finansal Sözlük

PDFYazdıre-Posta

Arbitrage (arbitraj): Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak risksiz bir şekilde kar edilmesi işlemi. Arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar.

Ask (Satış Fiyatı): Herhangi bir ürünün satılabilmesi için satıcının teklif ettiği fiyat. Forex piyasasında alış yönünde hareket eden trader bu fiyattan ana dövizi alır ve satış fiyatı verilen kotasyonun sağ tarafında gösterilir. Örneğin; USD/CHF 1.4527/32 kotasyonunda satış fiyatı 1.4532'dir ve 1.4532 CHF ile 1 USD alınacağını gösterir.

At Or Beter (Fiyat Limitli Emir): Öngörülen fiyatın piyasada oluşması durumunda sadece o fiyattan veya daha iyi bir fiyattan işlemin gerçekleşmesini zorunlu kılan emir türü.

Base Currency (Temel/Baz Döviz) : Döviz piyasalarında işlem gören bir döviz paritesindeki ana dövizdir.

Basis (Baz): Spot ve vadeli fiyat arasındaki fiyat farkı.

Basis Point (Baz Puan): Faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir ve noktadan sonraki 4. haneye karşılık gelir (0.0001). Örneğin faiz oranının % 65.25'den % 66.75'e yükselmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış söz konusudur ki diğer bir deyişle her bir baz puan % 0.01'e denk gelmektedir.

Basis Risk (Baz Riski): Spot ve vadeli fiyat arasındaki fiyat farkının artması veya azalması riski.

Bear Market (Ayı Piyasası): Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder.

Bid (Alış Fiyatı): Piyasa katılımcılarının işlem gören değerleri almaya istekli oldukları fiyat.

Bid/Ask Spread (Alım Satım Farkı): Alım ve satım fiyatları arasındaki fark.

Bull Market (Boğa Piyasası): Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder.

Bundesbank: Alman Merkez Bankası

Cable: Piyasa jargonunda İngiliz poundu için kullanılan deyimdir.

Cash Market (Spot/Nakit Piyasa): Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde veya çok kısa süre içerisinde yapıldığı piyasalara verilen isim.

Clearing House (Takas Kurumu): Borsada alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına alan kurum.

Closing Price (Kapanış Fiyatı): Alım satıma konu ürünün seans sonunda gerçekleşen son işlem fiyatı.

Counter Currency (Fiyat Dövizi): Paritedeki ikinci dövizdir. Fiyat dövizi veya ikinci döviz olarak da adlandırılır.

Cross Currency (Çapraz Kur): İki yabanci para biriminin birbirine karşı değerini gösteren oransal değerdir.

Cross Currency Pairs (Çarpraz Kur Çifti): ABD doları içermeyen döviz çifti. Örnek; EUR/JPY veya GBP/CHF.

Currency Pair (Para Çifti): Döviz kurunu oluşturan iki para birimi. Örnek; EUR/USD

Currency Risk (Kur Riski): Döviz kurlarındaki değişimden kaynaklanan fiyat riski.

Current Price (Cari Fiyat): İçinde bulunulan anda alım satıma konu üründe gerçekleşen işlem fiyatı.

Deflation (Deflasyon): Bir ekonomide toplam arzın, toplam talebi aşması durumu.

Derivative (Türev Ürünler): Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş mali araçlar. Futures ve Opsiyon sözleşmeleri bu enstrümanlara örnektir.

Devaluation (Devalüasyon): Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalması.

Economic Indicator (Ekonomik Gösterge): Güncel ekonomik büyümeyi ve istikrarı gösteren devlet istatistik yayınları. Yaygın göstergeler istihdam oranlarını, gayrisafi yurtiçi hasıla, enflasyon, perakende satışları, vs. kapsar.

End Of Day Order "EOD" (Günlük Emir): Bir emir süre belirtilmeden verilirse, standart olarak sadece o gün seans sonuna kadar geçerlidir, seans sona erdiğinde otomatik olarak iptal edilir.

EURO (Avrupa Para Birimi): Avrupa Topluluğunun para birimi.

Eurobond (Euro Bono): Bir ülkenin veya kuruluşun kendi ulusal para birimi dışındaki bir para birimi üzerinden ihraç ettiği menkul kıymetller.

Eurodollar (Euro Dolar): Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurtdışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatlar. Euro ifadesi, bu tür mevduatların büyük çoğunluğunun özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki bankalarda tutulmasından kaynaklanır. Ancak, Asya ve benzeri diğer tüm ülkelerde tutulan ABD doları hesapları da bu adla anılır. Çok yoğun bir ikincil piyasa hacmine sahiptir.

European Central Bank (ECB): Avrupa para birliğinin merkez bankası.

Exchange Rate (Döviz Kuru): Ulusal bir paranın diğer bir ulusal para cinsinden ifadesi.

Federal Reserve (FED): Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası.

Financial Risk (Finansal Risk): Yatırım yapılan kıymeti ihraç eden şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda oluşan risk.

First In First Out (FIFO): Açık pozisyonlar FIFO muhasebe kuralına göre kapatılır. Aynı döviz çiftinde açılan bütün pozisyonlar açıldıkları sıraya göre likit hale getirilir.

Forward (Alivre): Belli bir kıymetin ilerideki bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan işleme taraf kişiye teslim edilmesini öngören anlaşma. Döviz, menkul kıymet, mal gibi alım-satıma konu araç üzerinden düzenlenebilen bu tür kontratlar fiyat riskini bertaraf etmenin yanı sıra spekülatif amaçlara da yönelik olabilir.

Forward Points (Forward Fiyat Adımı): Vadeli fiyat hesaplarken mevcut döviz kurundan çıkarılan veya eklenen pips değerini ifade etmekte kullanılır.

Forward-Forward: Sözleşmeye konu olan ürün üzerinde bugünden anlaşılan, ancak ileri bir tarihte başlayacak ve daha ileri bir tarihte sona erecek işlem.

Fundemental Analysis (Temel Analiz): Ekonomik ve politik bilgilerin analiz edilmesi yoluyla finansal piyasaların gelecekte izleyecekleri yolun tespit edilmeye çalışıldığı yöntem.

Futures Contract (Vadeli İşlem Sözleşmesi): Sözleşmenin taraflarını belirlenen ileri bir tarihte üzerinde anlaşılan fiyattan standartlaştırılmış miktardaki bir malı veya kıymeti alma veya satma yükümlülüğüne sokan sözleşme.

G7 : Önde gelen 7 sanayileşmiş ülkeyi ifade eder. Bu ülkeler; ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya'dır.

Going Long (Uzun gitmek): Menkul kıymet alışı, uzun pozisyon; fiyatların yükseleceği ve pahalıya satıp kar edileceği beklentisiyle menkul kıymet alışı.

Going Short (Kısa gitmek): Menkul kıymet satışı, kısa pozisyon; satıcının sahip olmadığı bir menkul kıymeti borç alarak, fiyatların düşeceği ve daha ucuza satın alarak kar edeceği beklentisiyle satması.

Hedge (Riskten korunma): Ana pozisyonun riskini azaltan pozisyon veya pozisyonlar.

Inflation Risk (Enflasyon Riski): Yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığı.

Initial Margin (Başlangıç Teminatı): Herhangi bir sözleşmede işlem yapmak için ilgili takas kurumuna yatırılması zorunlu miktar veya oran.

Interest Rate Risk (Faiz Oranı Riski): Yatırım yapılan kıymetin fiyatının piyasadaki faiz oranlarından olumsuz olarak etkilenmesi durumunda oluşan risk.

Inverted Market (Ters Piyasa): Spot fiyatların vadeli fiyatlardan yüksek olması durumu.

Kiwi: Piyasa oyuncuları arasında Yeni Zelanda Dolarını belirtmek için kullanılan terim.

Leading Indicators (Öncü Göstergeler): Gelecekteki ekonomik aktiviteyi tahmin etme kabiliyeti olduğu varsayılan istatistiksel göstergeler.

Leverage (Kaldıraç Oranı): Yatırımcının kredi/ödünç alınan meblağdan yararlanma derecesi/oranıdır. Pozisyon tutarının teminat tutarına bölünmesi sonucu elde edilen oran.

LIBID (London Interbank Bid Rate): Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerinden ABD doları üzerinden mevduat kabul etme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı.

LIBOR (London Interbank Offered Rate): Londra Bankalar arası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerine ABD doları üzerinden borç verme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranı. (Londra saati ile 11:00' de sabitlenen bu oran piyasalar tarafından referans faizi olarak kullanılmaktadır)

Limit order (Limitli Emir): Emri veren alıcının, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı, satıcının ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli ettiği emir tipi.

Liquidity Risk (Likidite Riski): Sahip olunan varlığın istenildiğinde paraya çevrilememesini, varlığın cari piyasa değerinin altında elden çıkarılması durumu.

Long position (Uzun Pozisyon): Piyasa fiyatları arttığında diğeri yükselen pozisyon.

Manupulation (Manüplasyon): Piyasada canlılık yaratmak amacıyla suni olarak alım/satım yapmak.

Margin (Teminat): Pozisyonunun açılabilmesi için yatırımcının broker nezdinde yatırdığı sermaye.

Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı): Yatırımcının ilgili hesabındaki teminat seviyesinin sürdürme teminat seviyesinin altına düşmesi durumunda takas kurumunun teminatın başlangıç teminatı seviyesine çıkarılmasını talep etmesi.

Market Order (Piyasa Emri): O an için piyasada geçerli en yüksek alış fiyatından satış, en düşük satış fiyatından alım yapılması yönünde verilen emir tipi.

Market Risk (Piyasa Riski): Tüm finansal piyasaların ve finansal ürünlerin maruz kaldığı sistematik risktir.

Mark-to-Market (Pozisyonların Güncelleştirilmesi): Piyasada işlem yapan tarafların sahip oldukları pozisyonların mevcut piyasa fiyatları ile yeniden değerlendirilmesi. Yeni değerler teminat ihtiyaçlarının hesaplanmasında kullanılır.

Maturity (Vade) : Bir finansal aracın son kullanım günü yada tasfiye günü. 

Net Position (Net Pozisyon): Alınan veya satılan ve henüz ters işlemle kapatılmamış finansal enstrümandaki pozisyon tutarı.

Normal Market (Normal Piyasa): Vadeli fiyatların taşıma maliyeti nedeniyle spot fiyatlardan yüksek olduğu piyasa.

Offer (Satış): Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri satmaya istekli oldukları fiyat.

Open Interest (Açık Pozisyon Sayısı): Belirli bir anda piyasada bulunan toplam açık pozisyon sayısı.

Open Position (Açık Pozisyon): Henüz kapatılmamış, devam eden pozisyondur.

Over-the-Counter (Tezgah Üstü Piyasalar): Organize olmayan, belli bir yapı altında toplanmayan piyasa. İşlemler taraflar arasında karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleştirilir.

Pips (Fiyat Adımı): Herhangi bir yabancı paranın değerinde bir defada gerçekleştirilebilecek en küçük fiyat değişimi.

Resistance (Direnç Seviyesi): Teknik analizde, katılımcıların çoğunluğunun satmaya istekli oldukları fiyat seviyesi.

Revaluation (Revalüasyon): Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artması. Devalüasyonun tersi.

Risk (Risk): İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı.

Samurai Bonds (Samurai Bonoları): Yabancılar tarafından, Japonya'da, Japon Yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçları. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri vadede yapılan ihraçlardır.

Settlement Price (Uzlaşma Fiyatı): Vadeli işlem borsalarında alım satıma konu sözleşmelerde gün sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kar/zarar hesaplanmasında baz alınan değerleme fiyatı. Bu fiyat kapanış fiyatından farklı olabilir.

Short Position (Kısa Pozisyon): Piyasa fiyatlarının düşüşü sonucu değeri yükselen pozisyon.

Short Selling (Açığa Satış): Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılması.

Speculation (Spekülasyon): Yatırımcının gelecekle ilgili beklentileri doğrultusunda fiyat yada döviz kurundaki değişmelerden bir gelir elde etmek amacıyla işlem yapması.

Spot/Cash Price (Nakit Fiyat): Teslim ve tesellüm işlemlerinin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirileceği alım satımlarda o an için geçerli piyasa fiyatı. Spot işlemlerde valör genelde azami iki iş günüdür.

Spread (Alış-Satış Farkı): Piyasada işlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki fark.

Sterling (Sterlin): Piyasa katılımcıları arasında İngiliz Pound'u için kullanılan terim.

Stop Loss Order (Zarar Durdurmalı Emir): Açık olan bir pozisyonun belirlenen bir fiyata kadar aleyhte gelişmesi halinde ilgili fiyattan otomatik olarak kapatılması emri.

Support Level (Destek Seviyesi): Fiyatların düşerken yoğun alımlar ile karşılaştığı ve daha aşağıya düşmekte zorlandığı seviye. Destek seviyesinin tersidir.

Swissy: İsviçre Frangı için Piyasada kullanılan deyim.

Technical Analysis (Teknik Analiz): Fiyat, hacim gibi göstergelerden hareketle, geçmiş dönem piyasa hareketlerinin analiz edilerek bu yolla geleceğe yönelik olarak fiyat tahminleri yapılması.

Tick (Fiyat Adımı): Fiyattaki en küçük yukarı yada aşağıya doğru değişim.

Trading Volume (İşlem Hacmi): Beli bir dönem içerisinde alım satıma konu olan toplam sözleşme sayısı.

Trend (Trend): Belirli bir zaman dilimi aralığında belli bir seyri oluşturan değerlerde ortaya çıkan sürekli artma ya da azalmaları ifade eder.

Turnover (İşlem Hacmi): Belli bir dönem içerisinde alım satıma konu olan toplam sözleşmenin parasal karşılığı.

Two-Way Price (Çift-Yönlü Fiyat): FX işlemi için alış ve satış kotasyonlarının aynı anda verilmesi.

Unrealized Gain/Loss (Geçici Kar/Zarar): Açık pozisyonlardaki teorik kar yada kayıp, geçici kazanç yada kayıplar pozisyon kapandığında gerçek kar veya zarara dönüşür.

Value at Risk - VaR (Riske Maruz Değer): Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa riskinin ölçülmesi amacı ile kullanılan istatistiksel yöntem.

Variation Margin (Sürdürme Teminatı): Hesapta teminat olarak bulundurulan tutarın düşebileceği alt sınır. Bu sınır Takas Kurumu tarafınddan belirlenir ve genellikle başlangıç teminatının %75'i düzeyinde belirlenmektedir.

Volatility (Volatilite): Bir kıymetin fiyatındaki değişkenliğin ifadesi. Çoğunlukla standart sapma ile ölçülür ve Yüksek volatilite artan bir belirsizliğin göstergesidir.

Yard (Yard): Milyar (1000 milyon) için kullanılan deyimdir.

Yield Curve (Verim Eğrisi): Finansal enstrümanın getirisinin vade sonuna kadar zamana göre değişimini gösteren grafiktir. Eğri pozitif eğimli ise, kısa vadeli faiz oranları uzun vadeli faiz oranlarının altındadır. Eğri negatif eğimli ise (Ters sarkan verim eğrisi) kısa vadeli faiz oranları uzun vadeli faiz oranlarının üzerindedir.

Yorumlar
Yeni Ekle Ara
theweeklyprint  - www.168huojia.com 10-5-23404     |36.248.166.xxx |2014-03-10 19:46:52
And for the record, I did contact Rick Ciarniello, t 168huojia h pseudohaiku e Hells Angels spokesman 168huojia for pseudohaiku western Canada, but he
has not responded to my request for an interview for this series. the thecouponnerd couponnerd He told www.webcastlinks.com a colleague the other night via
email that he would tier-shirts
GHD MK4 Gold Fashion  - GHD Benefit outlet frente a los 160W originalment     |36.248.165.xxx |2014-05-24 16:29:35
O'Neal, el único jugador activo en la l GHD Benefit outlet ista, ser New GHD Precious Gift Set 2013 sale á elegible para el Salón de la Fama cinco años después de su retiro.
The Big Aristóteles es uno de los más grandes, los jugadores más fuertes
y más dominantes GHD Benefit outlet para jugar siempre el juego.
Durante gran http://www.nats.ac.jp/bbs/regist.cgi parte de su carrera 18 años O'Ne
ghd  - plancha ghd barata una de las muchas cascadas de     |36.250.183.xxx |2014-05-27 06:36:37
El Parque Alexander Ramsey, a unos 20 kilómetros de Fairfax, es el mayor plancha ghd barata parque de la ciudad en el estado, GHD Diamond Fashion con sus 219 hectáreas. Sitio web de la ciudad se la llama la Pequeña
Yellowstone de Minnesota, a causa de todas sus formaciones rocosas
y cascadas. El parque tiene Ramsey Falls, una de las  http://www2s.biglobe.ne.jp/ganbo/cgi-bin/g-liv/... much
nike air  - goedkope nike air max een Schotse zeekapitein gew     |36.248.163.xxx |2014-05-30 04:34:03
Zijn kinderen gebruiken iPhones. Al die producten worden gemaakt in China.
nike air pegasus 83 In feite kunnen we de Amerikanen geen dag overleven zonder een China
gemaak nike dames sneakers t product. Uw voeten zijn groter later op de dag als gevolg van het
vasthouden van water, die plaatsvindt van zijn rechtop. Of je staan,
lopen of zit hardloopschoenen nike t
nike schoenen  - nike air en deze keer     |36.248.165.xxx |2014-05-30 22:47:09
Voor een groot deel, het is nike sportschoenen dames een geval van j nike sportschoenen dames e nike air flight krijgt wat je betaalt voor. Mijn midden van de weg loopschoenen zijn $
129. Voor een beetje perspectief, mijn favoriete paar running
sokken zijn $ 13 bijna de helft van de prijs van uw Nikes ..
Dit
apparaat ko nikestore mt in vele rassen
ghd baratas y originales  - peinados ghd en realidad era un abrevadero     |36.248.163.xxx |2014-05-31 07:45:59
Leí en un libro llamado 'Cabin Fever' acerca de un sistema d plancha ghd oferta e calentamiento solar de agua que usa negro mate secadores ghd pintado tubería de cobre en un 4 marco de profundidad con una cubierta
de plancha ghd oferta cristal. En lugar de utilizar una bomba que
puso el tubo de salida del extremo superior hasta jus http://dcz.66rt.com/viewthread.php?tid=305784&p... t
planchas ghd precio  - ghd baratas que viene a la mente ..     |36.248.163.xxx |2014-05-31 23:52:33
Centro es un pequeño hotel boutique fresco streetwear en Mockingbird
Station. tenacillas ghd Ellos parecen estar mejor configur planchas ghd precio ación con la ropa de los hombres que mujeres, y las patadas parecen
inclinarse más hacia las altas cumbres que otra cosa. Sin embargo,
las marcas que llevan son de primera clase lotsa úni http://www6.plala.or.jp/yosutebito/cgi-bin/bbs/... c
okendkl  - plus hips. You should wear     |36.250.184.xxx |2014-06-04 02:54:29
columbus police releas occhiali ray ban e video of stolen gun sale
ray ban occhiali da sole
Learn what clothes perform best, for your body shape. This training
video advises you to stand in front of a total length mirror to measure,
and also oakley store italia make comparisons, between different areas of your occhiali ray ban body,
including your bust, wais
nike air max 1 premium  - nike air force Ik ben op van de weekend £ 5     |36.248.162.xxx |2014-06-06 01:38:08
Ik ben op van d nike free 5.0 e weekend £ 5, die niet is een zorg zozee nike airmax 1 volgens CNBC' r omdat ik weet dat ik terug naar beneden tot 201 zijn door vrijdag. Maar.
Mijn uiteindelijke doel is om nike free 5.0 minder dan 200 na 1 jaar
en het lijkt alsof al nike air max 1 14508863 les wat ik doe in de week wordt vermoord in het weekend.
Laarzen
ontworpen v
プラダ 長財布  - nike スニーカー この現象を「アフターバーン効果     |58.22.157.xxx |2014-06-08 08:04:08
とっても履きやすいウェッジサンダ 高いヒールの欠
「安定感 http://www.jornalirismo.com.br/jornalismo/14/558/ のなさ creen-gems-nabs-rights-to-steve-harvey-book/' title='Visit http://movietendency.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=65:movie-stories&id=1188creen-gems-nabs-rights-to-steve-harvey-book/'>http://movietendency.com/index.php?option=com_c... 」を解消するのはソールの設計。つ 先部分にも厚み
持たせることでヒ ール差高(実際に履いて感じる高さ
 を3.5cmに。脚がスラッと見える安定cm ヒールでか
こよく決まります!【 ール高】 約7cm。
そこで
今回避難する場合に 備えておきたい持ち物をご紹介し
ま 緊急時は水が出ない場合もあるので のどが
くものは出来るだけ避けた 方が良いです t-avre&catid=25:backpacking-adventure&Itemid=53/' title='Visit http://pooja.subramaniacs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=54t-avre&catid=25:backpacking-adventure&Itemid=53/'>http://pooja.subramaniacs.net/index.php?option=... 。ただしカロリーは結構消耗するの 、高カロリーの
べ物がオススメで す。日分は用意した方が良い...
プラダ トートバッグ  - 泉質は、含硫黄 ナトリウム 塩化物温泉     |58.22.157.xxx |2014-06-08 08:49:32
これで本番スピードが出るのだろう
と不安になりますが、本番は周りの
につられて、思わぬほかスピードも
出ますし、ロング走・で蓄えられた
タミナがあって、大丈夫です。実際
私も、ヶ月間の練習でを5:40/kmのス
ードを出した練習は、ほとんどなく
も(数回程度)、驚くことに本番で
はを5:40/kmのスピードで走りぬくこと
できました。本番は、練習でできな
いスピード及びその維持はできなく
も、練習の能力の割増しぐらいの力
出ると思ってくださいあと、木場克
己さんの体幹トレーニングの中級ト
ーニングも本番の日前まではやって
した直前の調整で重要なのは、食事
です。
男役として月組に配属。早く から期待
www.bestsneakerssite.com  - www.bestsneakerssite.com vous ne pourrez pas récu     |36.250.183.xxx |2014-06-08 18:49:40
air max pas cher the staff were great and welcoming
Je trouve cela très
bien http://gem.org.mk/vesti/76-struga-debate-incident/ . C'est super que notre mu http://www.lideahory.cz/starsi-novinky/1511-kan... sique puisse s'exporter ainsi. Géographiquement et socialement, on est
déjà très mélangé. It is unstable, not stable. The sole is curved,
not Bose Headphones. In other words: It is the antithesi http://one7.com.br/interagencias2009/index.php/... s
ナイキ コルテッツ  - ナイキ ランニング 」と「アディダス     |36.250.184.xxx |2014-06-10 01:20:21
そばで従業員が、組み立てた装置が 常に作動してい
か見守っている彦 地区事業所は大日本スクリー ナイキ スニーカー 激安 ン製造最大の生産拠点だ。製造装置 術課の北川茂課
は「顧客の半導体 メーカーが要求するレシピ(半導体
  プラダ 激安 仕様)とすりあわせて装置を作り込 でいる」と説明
る。半導体を作る 工程のウエハー洗浄や熱処理、計測
 検査など装置の種類は多く、従業員 部品を装
に丁寧に組み込んで仕上 げている工場棟内は巨大なク
ーン ームで、入るには衣服を上下ともク ーン
ウエアに着替え、専用のマスク 、手袋、靴を着用する

慶応2(1866) 長州戦争には石見口の総参謀として 
府...
occhiali sole oakley  - occhiali da sole oakley PT     |36.250.183.xxx |2014-06-11 20:29:56
Browse Articles Videos Through CategoryFood occhiali da sole oakley DrinkHobbies, Games occhiali da sole oakley ToysClinical microcurrent
oakley the oakley rapy is often used in response to pain, muscle spasm as well as soft
tissue inflammation, with positive aspects that include
increased circulation, reduced pain and inflammati rayban o
occhiali da sole oakley  - occhiali da sole oakley Then you would haveto re     |36.250.183.xxx |2014-06-11 23:50:33
There in lies oakley f oakley frogskin rogskin adisadvantage when it is ea occhiali oakley sy to do, it is effortless not to do. The flip facet? You still end
occhiali oakley upwith a huge ray ban aviator organization and ray ban aviator if you are while using the right company, youcould start
developing yurtdisivizemerkezi.com/oakley.asp?id=8 at
oakley outlet  - oakley frogskin blue skinned humanoid creature w     |36.250.183.xxx |2014-06-12 19:08:51
This Halloween, take your costum oakley frogskin e towards next level with this a few part tutorial on how to ma occhiali da sole oakley ke the makeup of a Zelda Zoras inspired aquatic, blue skinned humanoid
creature who only exist in Hyrule, Labrynna and/or Termina. occhiali da sole oakley Would I loose you? Just Legend of Zelda oakley frogskin fans recognize
the
ray ban clubmaster  - ray ban occhiali da sole Nike     |36.250.183.xxx |2014-06-13 02:11:40
2. A ray ban aviator Eurail Pass Unlike a lot of places in th ray ban aviator e United States, each one o oakley frogskin f Europe is connected by trains. Basicaly, it really is a huge part of why
men and women even CAN backpack there and oakley frogskin so
easily. This has been the an occhiali da sole oakley cient medicine for occhiali da sole oakley menst
occhiali oakley  - occhiali oakley Next     |36.250.183.xxx |2014-06-13 09:28:19
Next, add hairspray wherever people applied the hair wax. The particular
vide yurtdisivizemerkezi.com/oakley.asp?id=11 o warns to not use just as much hairsp ray ban wayfarer ray as she does. As a final point, add
softener yurtdisivizemerkezi.com/oakley.asp?id=11 to your bangs and
use your fingers ray ban wayfarer to comb during.. Many parents agree that
th occhiali da sole ray ban e
occhiali da sole ray ban  - tanrehber.com/news/oakley.asp?id=11 Nonetheless     |36.250.184.xxx |2014-06-13 19:44:08
Nonetheles tanrehber.com/news/oakley.asp?id=11 s, what nearly all ladies don't realize is that you will discover all occhiali oakley styles of skirts that could be flattering for any of these leg types. The
vital thing we all need to do is avoid tanrehber.com/news/oakley.asp? oakley occhiali id=11 judging ourselves against others. Probably you work occhiali oakley
in
occhiali da sole ray ban  - occhiali oakley 15-25-8700     |36.250.184.xxx |2014-06-13 23:17:45
So I took one oakley oakley frogskin frogskin bag home to endeavor it. I grabbed a several the presu tanrehber.com/news/oakley.asp?id=11 med M and . What exactly a surprise. 5. Bring each cut piece of tulle.
Fold the tanrehber.com/news/oakley.asp?id=11 idea in two and ray ban aviator minimize. Surrender unconditionally due to their ray ban aviator normal
desire for s
ray ban aviator  - ray ban wayfarer 15-25-8331     |36.250.184.xxx |2014-06-14 02:56:46
It is occhiali da sole ray ban also shown items might be pla occhiali da sole ray ban ced in Quick Clones, seeing that Ja occhiali oakley y put a bomb in one to destroy Alpha. These clones has occhiali oakley
each of the similar traits of the initial, and their
fighting expertise too are the same, although clones tend to be more
tanrehber.c tanrehber.com/news/oakley.asp?id=13 o
ray ban aviator  - yurtdisivizemerkezi.com/oakley.asp?id=5 pop.     |36.250.184.xxx |2014-06-15 19:43:35
City (pop., 2000: 8,008,27, southeastern New York, o occhiali oakley n the mouth o ray ban sunglasses f the Hudson River. At ESPNZone. A occhiali oakley new first of its kind
occasion, the party is open to all ALL IN ray ban
sunglasses subscribers, with the f occhiali da sole ray ban irst couple number of occhiali da sole ray ban RSVPs guaranteed admission.
ray ban occhiali  - ray ban da sole In its most highly publicized use     |36.250.184.xxx |2014-06-16 06:35:08
In its most occhiali da sole ray ban extremely publicized uses so far, Lexan SLX has got a oakley frogskin cted as one component of a decorative surfacing system that can occhiali
da sole ray ban replace paint. When shown in Fig. 3 Lexan SLX
oakley frogskin varieties the clear, colorl occhiali da sole ray ban ess surface layer on the coextruded film to be used occhi
Anonim   |199.119.141.xxx |2017-03-17 01:58:12
cheap nike shoes
red bottom
ray ban sunglasses discount
coach outlet
jordan shoes
michael kors outlet canada
adidas superstar
longchamp bags
cheap jerseys
beats headphones
nike tn pas cher
toms
rolex replica watches for sale
michael kors outlet
louis vuitton outlet online
michael kors
cheap ray ban sunglasses
broncos jerseys
mlb jerseys
polo ralph lauren
nike outlet store
ralph lauren sale
hermes bags
curry shoes
fitflop
cheap jordan shoes
louboutin outlet
pandora bracelet
hollister clothing store
gucci borse
sac longchamp
yeezy boost
michael kors handbags outlet
nike sneakers
michael kors outlet clearance
texans jerseys
gucci outlet online
ed hardy store
adidas uk
nike outlet online
louis vuitton purses
polo ralph lauren outlet online
cheap oakley sunglasses
tods outlet
polo ralph lauren
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
louis vuitton outlet online
coach outlet online
xushengda0317
chenlina   |104.148.51.xxx |2017-07-03 22:17:48
coach factory outlet
pandora jewelry
nike football boots
nike outlet
asics shoes
the north face
christian louboutin shoes
kate spade
celine handbags
rolex datejust
timberland boots
ferragamo belt
michael kors handbags
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
louis vuitton outlet
christian louboutin uk
kate spade outlet
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
fitflop sale
michael kors handbags
coach outlet
vans shoes
nike outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
toms wedges
ralph lauren uk
clarks outlet
louis vuitton handbags
adidas neo
michael kors handbags
ugg outlet
instyler max
michael kors
adidas yeezy
hermes belt
pandora jewelry
converse shoes
yeezy boost 350
adidas outlet
nfl jerseys wholesale
adidas yeezy
new balance shoes
gucci shoes
christian louboutin uk
wizards jerseys
cheap jordan shoes
chenlina20170704
xiaozheng6666   |112.5.238.xxx |2017-08-14 19:05:15
2017-8-15 xiaozheng6666
cheap nba jersey
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
fred perry clothing
nike outlet
canada goose outlet
nike shoes
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren polo shirts
ugg boots
polo outlet
ralph lauren uk
polo ralph lauren
polo ralph lauren
michael kors outlet online
coach outlet
longchamp handbags
mlb jerseys wholesale
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren
coach outlet online
cheap nike shoes
ugg boots
coach outlet online
cheap authentic nba jerseys
michael kors
yangping55   |27.153.180.xxx |2017-09-04 18:18:55
adidas outlet store
oakley sunglasses outlet
uggs outlet
mbt
birkenstock shoes
mulberry handbags
burberry outlet online
michael kors
pandora charms sale clearance
kate spade outlet online
adidas yeezy boost
louboutin shoes
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet online
canada goose jacket
coach outlet online
pandora charms
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
ugg outlet online
michael kors outlet store
yeezy boost 350
polo ralph lauren outlet online
cheap ugg sale
ralph lauren sale clearance uk
michael kors outlet clearance
bottes ugg
canada goose jackets
birkin handbags
cheap jordan shoes
moncler jackets
canada goose outlet
pandora charms outlet
valentino
michael kors outlet store
coach outlet online
adidas outlet store
pandora jewelry
adidas yeezy boost 350
caterpillar boots
2017.9.5yangping
chenlina   |45.77.1.xxx |2017-09-15 17:19:01
chenlina20170916
fitflops
north face jackets
hermes bags
zlatan ibrahimovic jersey
pandora charms
true religion jeans
nike factory outlet
michael kors canada
yeezy boost 350
mont blanc pens
michael kors handbags
ray ban sunglasses
fitflops sale
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
michael kors handbags
kate spade handbags
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
christian louboutin
retro jordans
true religion outlet
ray ban sunglasses
salvatore ferragamo shoes
jordan shoes
polo shirts
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
adidas stan smith
michael kors outlet
chenlina20170916
12344   |98.126.152.xxx |2017-12-12 17:04:58
helinlin20171213
air jordans
canada goose outlet
coach outlet
canada goose outlet
moncler outlet
ugg outlet
moncler outlet
adidas yeezy
coach outlet store
nike shoes for men
michael kors handbags
longchamp handbags
louis vuitton outlet online
ralph lauren outlet
canada goose outlet
canada goose jackets uk
supreme clothing
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
coach outlet store online
burberry outlet store
uggs clearance
air jordans
moncler jackets outlet
pandora uk
christian louboutin outlet
pandora charms uk
pandora charms
coach factorty outlet
cheap jordans
birkenstock sandals
nike outlet
north face jackets
polo ralph lauren outlet
air jordan shoes
moncler outlet
adidas shoes
michael kors outlet
pandora
pandora outlet
coach outlet
ferragamo outlet
ugg outlet online
fitflops
salvatore ferragamo shoes
pandora jewelry
christian louboutin outlet
nike shoes
jordans
ugg outlet
ugg boots canada
coach factorty outlet
fred perry polo
canada goose jackets
burberry sale
tory burch outlet store
Anonim   |45.56.155.xxx |2017-12-24 23:25:35
nike free flyknit
nike free 5.0
Ray Ban Sale
Cheap Ray Bans
Ray Ban Sunglasses Sale
Ray Bans On Sale
Ray Ban Sunglasses Outlet
Ray Ban Sunglasses Cheap
Ray Ban Outlet
Cheap Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Sunglasses
Cheap Ray Ban Sunglasses Outlet
Ray Ban Clubmaster Sunglasses
Ray Ban Wayfarer Sunglasses
Coach Outlet Store Online
Coach Outlet Online
Red Bottom Shoes
Red Sole Shoes
Red Bottom Shoes Outlet
Red Bottoms Shoes Christian Louboutin
Red Bottom Shoes Cheap
Red Bottom Shoes on clearance
Christian Louboutin Outlet
Christian Louboutin Shoes
fitflops sale
fitflops
michael kors outlet online
michael kors outlet
Michael Kors
Michael Kors Handbags
Michael Kors Bags
Michael Kors Purses
fitflop shoes
fitflops sandals
fitflop sale
fitflop sandals
fitflops on sale
fitflop outlet
christian louboutin
christian louboutin store
yeezy boost 350
yeezy boost 750
yeezy boost 350 V2
adidas yeezy
yeezy boost 350 pirate black
yeezy boost 350 moonrock
yeezy boost 350 turtle dove
nike yeezy
Curry Shoes
...
yueqin  - yueqin   |128.90.70.xxx |2018-01-01 19:22:01
hermes handbags
adidas superstar
cheap ray ban sunglasses
birkenstock sandals
moncler
canada goose outlet
yeezy boost 350
canada goose
canada goose uk
pandora charms sale
adidas
north face outlet
valentino shoes
canadian goose
pandora charms
tory burch outlet
gucci outlet
canada goose outlet
mulberry uk
ugg boots canada
nike shoes for men
air max 97
ultra boost
canada goose outlet
tory burch outlet
north face outlet online
coach outlet store
louis vuitton outlet
christian louboutin outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasses
ralph lauren sale clearance
nike outlet
kate spade
adidas shoes
ugg boots
pandora store
canada goose jackets
the north face
ralph lauren outlet
moncler
coach outlet store online clearances
canada goose outlet
louis vuitton
adidas nmd
ralph lauren
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet
canada goose sale
180102yueqin
xukaimin   |69.167.23.xxx |2018-01-24 00:19:43
michael kors outlet
polo ralph lauren
ray ban
reebok
converse
links of london
canada goose
adidas outlet
roshe run
jordan shoes
lebron james shoes
supra
giuseppe zanotti
nike air
hollisterco
ghd
juicy couture outlet
nike blazer
sac michael kors
air max
montblanc
ugg
oakley sunglasses
hollister
ferragamo
karen millen uk
michael kors outlet
ugg boots
moncler
air max 2017
nike air force
mac makeup
michael kors canada
jordan
ralph lauren outlet
ralph lauren
ugg boots
kate spade
ferragamo
nike free
nike air
nike blazer pas cher
adidas trainers
beats by dre
louboutin
guess
north face
ray ban
ed hardy
2018.1.24xukaimin
20180313yuanyuan   |128.90.117.xxx |2018-03-12 18:27:55
mlb jerseys cheap
nike outlet online
red bottom heels
pandora outlet
pandora charms sale clearance
canada goose jackets
kate spade handbags
canada goose jackets
nike air max 2018
canada goose coats
cheap jordan shoes
uggs on sale
yeezy shoes
north face outlet
coach outlet online
ugg sale
moncler jackets
canada goose coats
yeezy boost 350
pandora charms sale clearance
moncler uk
ralph lauren outlet
louis vuitton factory outlet
gucci outlet online
nfl jerseys
birkenstock uk
air max
michael kors outlet online
coach factorty outlet online
polo ralph lauren
birkenstock sale
polo ralph lauren outlet
ecco shoes for women
air max shoes
yeezy boost 350
canada goose jackets
birkenstock outlet store
red bottoms
cheap jordans
polo ralph lauren outlet online
nike outlet store
michael kors
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
coach factory outlet online
longchamp bags
coach factory outlet online
pandora rings
coach factorty outlet online
nike shoes
chenlina   |69.167.26.xxx |2018-03-26 23:16:26
true religion jeans
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike roshe
coach factory online
stussy hoodie
adidas shoes
polo outlet
yeezy shoes
ray ban
burberry outlet
givenchy handbags
air max
louboutin
nike free
supreme
air jordan
coach handbags
nfl jerseys wholesale
air max 1
pandora charms
michael kors handbags
timberland boots
swarovski crystal
manolo blahnik
oakley vault
baseball jerseys
hermes outlet
mishka clothing
nike shox
coach outlet
kate spade
nike lunarglide
adidas flip flops
coach outlet online
jordan
flops
jordan 3
nike tennis
asics
burberry outlet
louboutin
ray ban
oakleys
prada
light up shoes
polo ralph lauren
links of london
nhl jerseys
marc jacobs
chenlina20180327
wanglili     |69.167.27.xxx |2018-03-29 19:30:20
20180330wanglili
canada goose jackets
michael kors outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet online
rolex watches
polo ralph lauren
kate spade handbags
canada goose jackets
moncler sale
christian louboutin outlet
christian louboutin
mulberry sale
moncler outlet
michael kors outlet clearance
pandora jewelry
pandora jewelry
pandora charms
polo outlet
polo ralph lauren
ralph lauren
cheap jordans for sale
christian louboutin outlet
mont blanc
michael kors outlet
coach outlet online
canada goose outlet
pandora jewelry
mlb jerseys
nfl jerseys wholesale
ralph lauren outlet
nfl jerseys
true religion jeans
coach outlet
polo ralph lauren
cheap jerseys wholesale
coach outlet online
coach outlet online
canada goose outlet
pandora charms
pandora outlet
ugg,uggs,uggs canada
air jordan 4 retro
coach outlet online
polo ralph lauren
nike outlet
coach outlet
pandora charms sale clearance
canada goose outlet
polo ralph lauren outlet
mlb jerseys
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
kate spade outle...
xiaoou  - 20180403   |172.94.45.xxx |2018-04-03 01:44:47
20180403 xiaoou
canada goose jackets
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren shirts
cheap nba jerseys
air jordan shoes
uggs canada
ugg boots clearance
michael kors
new balance shoes
canada goose outlet online
canada goose jackets
coach outlet online
michael kors outlet online
bottega veneta outlet online
gucci outlet
canada goose outlet
air max 90
cheap jordans free shipping
ferragamo outlet
polo outlet
canada goose outlet
polo ralph lauren
true religion jeans
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets sale
coach outlet online
denver broncos jerseys
louis vuitton outlet store
canada goose outlet online
dansko shoes
ugg outlet
coach outlet store online
tory burch outlet online
mulberry handbags
canada goose
true religion outlet store
coach outlet store online
ugg boots
oakley sunglasses
supra shoes
nba jerseys
chrome hearts outlet store
tory burch outlet online
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
canada goose outlet store
polo ralph lauren
oakle...
xiaoke   |69.167.44.xxx |2018-04-06 00:12:51
20180406xiaoke
ray ban sunglasses
christian louboutin online
blackhawks jerseys
basketball shoes
moncler coats
prada sunglasses
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
polo ralph lauren
cheap nhl jerseys
nike blazer pas cher
pandora outlet
longchamp pliage
ugg boots
cheap oakley sunglasses
prada shoes for men
tory burch outlet
cheap ray ban sunglasses
mulberry bags
moncler outlet
canada goose outlet store
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
christian louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
reebok shoes
ralph lauren outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses
futbol baratas
coach outlet online
ferragamo outlet
air huarache
prada handbags
christian louboutin sale
oakley sunglasses wholesale
mulberry bags
canada goose jackets
uggs on sale
ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
polo outlet
converse shoes
mizuno shoes
burberry canada
michael kors
basketball sneakers
michael?kors?outlet?online
ugg outlet
michael kors outlet
new balance ...
Parajumpers Jackets Sale  - Fitflop Shoes Women Coach Outlet Store Online TFFF     |172.87.222.xxx |2018-04-16 21:26:17
At this time here I used to be sitting wit Michael Kors Outlet Clearance h an party invitation before myself to be circulated in To Magazin Pandora Rings Clearance e. I think about how miles Id arrive. What practical incorrect
presumptions do you generate about your self? What are what exactly
youre fearful to make an effort because an individual once m Ray Ban Sunglasses Outlet e
Coach Factory Online  - Fitflops Sale Cheap Ray Bans BvYidy Yfxyb0     |172.87.222.xxx |2018-04-17 16:44:50
Career Prospects in 2012 Education is the most insteresti Cheap Ray Ban Sunglasses For Women ng area for developing country. Everyperson knows tha Moncler Clearance t what is the astrological prediction intended for education in 2012.
Donot worry visit. Education, career,Cheap Ray Ban Sunglasses
For Women, or job what concerns you? When did you finish Adidas Nmd Womens y
Galang saputra  - besi baja     |180.245.120.xxx |2018-04-19 03:31:33
Agen besi beton psi Ulir Polos
undangan pernikahan modern
Agen Besi Wf
Distributor Baja Ringan
Distributor Wiremesh Besi
Toko besi beton gunung garuda
Harga besi h beam baja
Harga besi h beam baja
undangan pernikahan chinese
Harga plat besi hitam
Agen besi beton perwira
undangan pernikahan artis
Agen Besi H beam
Supplier Baja Ringan
Harga Wiremesh Besi
Toko besi beton delcoprima
Jual besi h beam baja
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan cantik
Jual plat besi hitam
Agen besi beton PAS
undangan pernikahan casual
Agen Besi Beton
Agen Baja Ringan
Jual Wiremesh Besi
Toko besi beton cakra steel cs
Supplier besi h beam baja
Supplier besi h beam baja
undangan pernikahan bunga
Supplier plat besi hitam
Agen besi beton master steel ms
undangan pernikahan animasi
www.sentrabesibaja.com
Toko Baja Ringan
Supplier Wiremesh Besi
Toko besi beton bjku
Toko besi h beam baja
Toko besi h beam baja
undangan pernikahan bentuk dompet
Toko plat besi hitam
Agen besi beton ksty
undangan pernikahan murah
...
Yorum yaz
Adýnýz:
E-posta:
 
Web Sayfas1:
Baţlýk:
UBB Kodu:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Lütfen resimdeki güvenlik kodunu giriniz.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Rasgele Başlıklar

Review www.money.pandoraninkutusu.net on alexa.com
porno porno sexyteen porno